Cilj održivog razvoja
17

Partnerstvo za ciljeve

Učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj.

Naš rad u SDG 17 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: