UN-Eco-House

Ujedinjene nacije u Crnoj Gori

UN Eco House - Podgorica, Montenegro
Foto: © UN Montenegro / Miloš Vujović

Tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori objedinjuje najnovija znanje i specijalizovanu ekspertizu u oblastima ljudskih prava i održivog razvoja u cilju pružanje podrške Crnoj Gori u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja i postizanju nacionalnih prioriteta, prvensveno integracije u Evropsku uniju.

Uvezujući komparativne prednosti različitih organizacija UN, Tim UN pruža prilagođenu podršku zemlji u rješavanju različitih potreba stanovništva, sa posebnim fokusom na ugrožene i one koji su u riziku od socijalne isključenosti poput žena, djece sa smetnjama u razvoju, izbjeglica, osoba u riziku od apatridije, migranata, starijih, ljudi u ruralnim i manje pristupačnim oblastima.

Ujedinjene nacije u Crnoj Gori pružaju nepristrasne savjete, tehničku ekspertizu, pristup najnovijem znanju i praksama, kako bi pomogli napredak zemlje u tri strateške oblasti:

  • inkluzivni ekonomski razvoj i ekološka održivost
  • razvoj ljudskog kapitala, smanjenje ranjivosti, socijalna uključenost
  • socijalna kohezija, upravljanje usmjereno na ljude, vladavina prava i ljudska prava.

Vizija nacionalnog razvoja

Do 2027. godine, u Crnoj Gori je smanjeno višedimenzionalno i dohodovno siromaštvo i ubrzan napredak ka održivoj, resursno efikasnoj ekonomiji utemeljenoj na inovacijama, unaprijeđeno stanje životne sredine i povećan nivo poštovanja ljudskih prava, socijalne pravde i inkluzije najranjivijih.

Ključni aspekti

Ciljevi održivog razvoja u Crnoj Gori

Ciljevi održivog razvoja su globalni poziv na akciju za okončanje siromaštva, zaštitu životne sredine i klime Zemlje i za osiguranje da svi ljudi žive u miru i prosperitetu. To su ciljevi na kojima Ujedinjene nacije rade u Crnoj Gori: