Prevencija seksualne eksploatacije i zlostavljanja

Mehanizmi i kontakti za prijavu navoda o nedoličnom ponašanju, uključujući seksualnu eksploataciju i zlostavljanje koje je počinilo osoblje Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.

 

Šta je seksualna eksploatacija i zlostavljanje?

Seksualna eksploatacija je svaka stvarna ili pokušana zloupotreba položaja ranjivosti, različite moći ili povjerenja, u seksualne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na novčanu, društvenu ili političku korist od seksualnog iskorištavanja drugog.

Seksualno zlostavljanje predstavlja stvarni ili ugrožen fizički kontakt seksualne prirode, bilo silom ili pod nejednakim ili prisilnim uslovima.

Seksualno uznemiravanje nasuprot Seksualne eksploatacije i zlostavljanja

Seksualna eksploatacija i zlostavljanje se dešava protiv korisnika ili člana zajednice. Seksualno uznemiravanje se dešava između osoblja/zaposlenij i uključuje bilo kakav neželjeni seksualni kontakt ili neželjeno verbalno ili fizičko ponašanje seksualne prirode. Važno je napraviti razliku između njih, kako bi politike agencije i obuke zaposlenih uključile konkretna uputstva o procedurama za izvještavanje o svakom od njih.

Na koga se odnosi politika nulte tolerancije?

Osoblje UN i implementacioni partneri UN.

  • "Osoblje UN" označava osoblje Sekretarijata UN ili bilo koje organizacije sistema UN-a, volontere UN koji rade sa bilo kojom takvom organizacijom, ljude koji su raspoređeni u Organizaciju sistema UN prema aranžmanima za pripravno osoblje ili na povratnim zajmovima, pripravnike, ljude raspoređene u sistemu UN putem agencije za zapošljavanje ili sličnih aranžmana, besplatnog osoblja i pojedinaca koji imaju konsultantski ugovor s sistemom UN, kao i međunarodnih ili regionalnih vojnih snaga koje djeluju kao dio mirovne misije UN ili na drugi način pod ili povezane sa mandatom UN.
  • "Implementacioni partner UN" je subjekt kojem je kancelarija ili entitet UN povjerio implementaciju programa i/ili projekta navedenog u potpisanom dokumentu, zajedno sa preuzimanjem odgovornosti za djelotvorno korištenje resursa i isporuku rezultata. Partneri za implementaciju mogu uključivati – ali nisu ograničeni na:
    • vladine institucije,
    • međuvladine organizacije i
    • organizacije civilnog društva, uključujući nevladine organizacije.

Podizvođači implementacionih partnera su obuhvaćeni ovom definicijom.

Kliknite ovdje za podnošenje prijave navoda o nedoličnom ponašanju, uključujući seksualnu eksploataciju i zlostavljanje

Dobijene informacije i imena biće tretirani sa najvećom povjerljivošću. Povjerljive informacije se neće dijeliti bez pristanka žrtve ili osobe koja je prijavila slučaj, i to samo one informacije koje su neophodne za istragu i pružanja stručne podrške žrtvi.

Ako imate dodatnih pitanja ili vam je potrebna podrška oko podnošenja izvještaja, možete nas kontaktirati na mejl adresu psea.montenegro@un.org.

Međunarodna SOS linija za prevenciju seksualne eksploatacije i zlostavljanja:   +1 212 963 1111 (dostupna 24 sata)