Preventing Sexual Exploitation and Abuse

Reporting Mechanisms and Contact Persons for Alleged Misconduct, Including Sexual Exploitation and Abuse Committed by UN Personnel in Montenegro

 

What is Sexual Exploitation and Abuse?

Sexual exploitation: is any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power or trust for sexual purposes, including but not limited to profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another. 

Sexual abuse: is actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions.

Sexual Harassment versus SEA

SEA occurs against a beneficiary or member of the community. Sexual harassment occurs between personnel/staff, and involves any unwelcome sexual advance or unwanted verbal or physical conduct of a sexual nature.

The distinction between the two is important so that agency policies and staff trainings can include specific instruction on the procedures to report each.

Who does the Zero Tolerance Policy apply to?

UN Personnel and UN Implementing Partners.

 • "UN Personnel” means staff members of the UN Secretariat or any UN System Organization, UN Volunteers working with any such organization, people deployed to a UN System Organization under Stand-by Personnel arrangements or on reimbursable loans, interns, people deployed to a UN System Organization through an employment agency or similar arrangements, gratis personnel, and individuals who have a consultancy contract with a UN System Organization, as well as international or regional military forces operating as part of a UN Peacekeeping Mission or otherwise under or associated with a UN mandate.
 • "UN Implementing partner" is an entity to which a UN office or entity has entrusted the implementation of a programme and/or project specified in a signed document, along with the assumption of responsibility and accountability for the effective use of resources and the delivery of outputs. Implementing partners may include – but are not limited to:
  • Government institutions,
  • Inter-governmental organizations,
  • Civil society organizations, including NGOs.

Implementing partners’ subcontractors are subsumed within this definition.

Click here to submit an allegation

The received information and names will be treated with the utmost confidentiality. Victims’ or complainants’ consent will be secured before confidential information is exchanged, only as necessary  for the purposes of investigation and providing professional support to the victim.

If you have any additional questions or you need any support with submitting the report, please write to psea.montenegro@un.org.

International PSEA hotline:  +1 212 963 1111 (24 hours a day)

Relevant links:

United Nations: Preventing Sexual Exploitation and Abuse

How to report?

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Verzija na Crnogorskom 

 

Mehanizmi i kontakti za prijavu navoda o nedoličnom ponašanju, uključujući seksualnu eksploataciju i zlostavljanje koje je počinilo osoblje Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.

 

Šta je seksualna eksploatacija i zlostavljanje?

Seksualna eksploatacija je svaka stvarna ili pokušana zloupotreba položaja ranjivosti, različite moći ili povjerenja, u seksualne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na novčanu, društvenu ili političku korist od seksualnog iskorištavanja drugog.

Seksualno zlostavljanje predstavlja stvarni ili ugrožen fizički kontakt seksualne prirode, bilo silom ili pod nejednakim ili prisilnim uslovima.

Seksualno uznemiravanje nasuprot Seksualne eksploatacije i zlostavljanja

Seksualna eksploatacija i zlostavljanje se dešava protiv korisnika ili člana zajednice. Seksualno uznemiravanje se dešava između osoblja/zaposlenij i uključuje bilo kakav neželjeni seksualni kontakt ili neželjeno verbalno ili fizičko ponašanje seksualne prirode. Važno je napraviti razliku između njih, kako bi politike agencije i obuke zaposlenih uključile konkretna uputstva o procedurama za izvještavanje o svakom od njih.

Na koga se odnosi politika nulte tolerancije?

Osoblje UN i implementacioni partneri UN.

 • "Osoblje UN" označava osoblje Sekretarijata UN ili bilo koje organizacije sistema UN-a, volontere UN koji rade sa bilo kojom takvom organizacijom, ljude koji su raspoređeni u Organizaciju sistema UN prema aranžmanima za pripravno osoblje ili na povratnim zajmovima, pripravnike, ljude raspoređene u sistemu UN putem agencije za zapošljavanje ili sličnih aranžmana, besplatnog osoblja i pojedinaca koji imaju konsultantski ugovor s sistemom UN, kao i međunarodnih ili regionalnih vojnih snaga koje djeluju kao dio mirovne misije UN ili na drugi način pod ili povezane sa mandatom UN.
 • "Implementacioni partner UN" je subjekt kojem je kancelarija ili entitet UN povjerio implementaciju programa i/ili projekta navedenog u potpisanom dokumentu, zajedno sa preuzimanjem odgovornosti za djelotvorno korištenje resursa i isporuku rezultata. Partneri za implementaciju mogu uključivati – ali nisu ograničeni na:
  • vladine institucije,
  • međuvladine organizacije i
  • organizacije civilnog društva, uključujući nevladine organizacije.

Podizvođači implementacionih partnera su obuhvaćeni ovom definicijom.

Kliknite ovdje za podnošenje prijave navoda o nedoličnom ponašanju, uključujući seksualnu eksploataciju i zlostavljanje

Dobijene informacije i imena biće tretirani sa najvećom povjerljivošću. Povjerljive informacije se neće dijeliti bez pristanka žrtve ili osobe koja je prijavila slučaj, i to samo one informacije koje su neophodne za istragu i pružanja stručne podrške žrtvi.

Ako imate dodatnih pitanja ili vam je potrebna podrška oko podnošenja izvještaja, možete nas kontaktirati na mejl adresu psea.montenegro@un.org.

Međunarodna SOS linija za prevenciju seksualne eksploatacije i zlostavljanja:  +1 212 963 1111 (dostupna 24 sata)