Cilj održivog razvoja
15

Život na kopnu

Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, spriječiti degradaciju zemljišta i urušavanje biodiverziteta