Cilj održivog razvoja
13

Klimatska akcija

Preduzeti hitnu akciju u suzbijanju klimatskih promjena i njihovih posljedica

Naš rad u SDG 13 povezan je i sa ovim Ciljevima održivog razvoja: