Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom u Crnoj Gori

Foto: © UNICEF Montenegro / Duško Miljanić

Montenegro

Početak: 2022-01-01
Završetak: 2023-12-31

Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom u Crnoj Gori

Zajednički projekat UN 2022-2023 „Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom u Crnoj Gori“ fokusira se na promociju prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Projektu je prethodila početna faza 2021. godine, kada su o prioritetnim oblastima konsultovani različiti državni akteri, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, osobe sa invaliditetom, organizacije osoba sa invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Na osnovu njihovih doprinosa, UNICEF, UNDP i savjetnik za ljudska prava u Kancelariji rezidentnog koordinatora u Crnoj Gori, razvili dvogodišnji projekat koji finansira Partnerstvo UN za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD).

 

Kontekst

Crna Gora je usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom s Opcionim protokolom 2009. godine. U međuvremenu, u zemlji je ostvaren napredak u promociji prava djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom. Međutim, izazovi i dalje postoje. Ova zajednička inicijativa UN, koja se temelji na sprovedenom istraživanju i održanim konsultacijama sa predstavnicima/ama Vlade, organizacija osoba s invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, pokrenu-ta je s ciljem da odgovori na sljedeće izazove:

  • Značajan broj odraslih s invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju boravi u institucijama, neki čak i decenijama, u kojima nijesu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava kao drugi/e građani/ke. Uslovi za život u institucijama nijesu zadovoljavajući. Oni koji ne borave u institucijama nalaze se u riziku od institucionaliza-cije jer servisi podrške u zajednici još uvijek nijesu dostupni ili adekvatni.
  • Djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa smetnjama u razvoju i odrasli s invaliditetom koji su nezaposleni čine značajan broj onih koji se nalaze u riziku od in-stitucionalizacije.
  • Velika sredstva iz državnog budžeta i dalje se ulažu u institucionalizaciju umjesto u servise podrške u zajednici.
  • Ne postoji dovoljno podataka o potrebama osoba s različitim vrstama invaliditeta za servisima podrške u zajednici.
  • Ne postoji minimalni paket servisa podrške u porodici i zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.
  • Ne postoje smjernice i prakse za inkluzivno budžetiranje koje se odnose na odrasle s invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju, u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.
  • Nezavisni monitoring prava osoba s invaliditetom sprovodi se bez sistemskog i djelotvornog učešća organizacija osoba s invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju u ovom procesu.

 

Očekivani rezultati

Ova inicijativa će pružiti podršku Vladi Crne Gore u prevenciji institucionalizacije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom i olakšati njihov prelazak na postojeće i potencijalno nove servise podrške u porodici i zajednici.

Inicijativa će podstaći bolju međusektorsku saradnju i unaprijediti kapacitete različitih aktera koji rade na prevenciji institucionalizacije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom će biti revidiran sa ciljem izrade preporuka za deinstitucionalizaciju, prevenciju institucionalizacije i podršku života u zajednici.

Procjena potreba osoba sa invaliditetom doprinijeće kreiranju novih ili jačanju postojećih servisa u zajednici i omogućiti ostvarivanje prava na dostojanstven život, zaposlenje i aktivno učešće u životu zajednice. Minimalni paket servisa u porodici i zajednici će biti razvijen, a servisi za podršku djece sa smetnjama u razvoju i aktivno učešće odraslih s invaliditetom u životu zajednice biće pilotirani.

Smjernice za inkluzivno budžetiranje koje su u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i odnose se na odrasle s invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju biće kreirane kako bi se obezbi-jedila značajnija podrška djeci sa smetnjama u razvoju, odraslima s invaliditetom i njihovim porodicama, posebno na nivou zajednice.

Bliža saradnja organizacija osoba s invaliditetom, udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore biće ostvarena kroz uspostavljanje nezavisnog monitoring mehanizma, koji će nadgledati sprovođenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u zemlji.

Ujedinjene nacije u Crnoj Gori, kroz svoje programe, osnažiće inkluziju i učešće osoba s invaliditetom, žena i muškaraca, djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Ciljevi kojima doprinosimo kroz ovu inicijativu

Prateća dokumenta